sl en
INFORMACIJSKA PISARNA
 

?ent logo
    Invalidom prijazno Turisti?ne ponudbe Organizirani programi    
Logo

NOVI DOBITNIKI CERTIFIKATA INVALIDOM PRIJAZNO

 

 Šent Slovensko zdru?enje za duševno zdravje je skupaj s partnerji v okviru projekta RAZVOJ TURISTI?NE PONUDBE ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI v petek, 11. decembra 2009 podelil certifikate »Invalidom prijazno« sedmim turisti?nim organizacijam in 23 objektom.


Projekt Razvoj turisti?ne ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami, ki je sofinanciran s strani Finan?nega mehanizma EGP in Norveškega finan?nega mehanizma ter ob podpori Slu?be vlade RS za evropske zadeve se bo po dveh letih dejavnosti ozaveš?anja javnosti in turisti?nih ponudnikov o dostopnem turizmu, po uspešni organizaciji strokovnih sre?anj ter ob pripravi kriterijev za podelitev certifikata »invalidom prijazno« zaklju?ili s slavnostno podelitvijo certifikatov sedmim turisti?nim organizacijam.   

 

Med nagrajence in tako invalidom dostopne turisti?ne organizacije sodijo Turizem Kras, Terme Dobrna, Hiša posebne sorte iz Kodretov, Kamp Šobec, Marchè gostinstvo, Park vojaške zgodovine Pivka in Zdraviliš?e Laško. Slavnostni certifikat jim bo podelil predsednik ŠENT  Edo Pavao Belak.

 

Prejemniki certifikata invalidom prijaznoUdele?enci podelitve invalidom prijazno

DELAVNICE O CERTIFIKATU "INVALIDOM PRIJAZNO"

V sklopu projekta E.T. po ve?jih krajih v Sloveniji organiziramo in predstavljamo certifikat invalidom prijazno. Vsi zainteresirani vljudno vabljeni!

sitemap

KRAJ

OBJEKT

NASLOV

DATUM

URA

LJUBLJANA

Hostel Celica

Metelkova 8

5. oktober 2009

11.00 – 13.00

LAŠKO

Zdraviliš?e Laško

(srebrna dvorana)

Zdraviliška c. 6

6. oktober 2009

11.00 – 13.00

NOVA GORICA

Hotel Perla

 (soba Nina )

Kidri?eva 7

7.oktober 2009

11.00 – 13.00

PACUG

Dom paraplegikov

Pacug 10

8. oktober 2009

11.00 – 13.00

DOLENJSKE TOPLICE

Hotel Balnea

(dvorana Fontana)

Zdravilniški trg 7

9. oktober 2009

9.00 - 11.00

MURSKA SOBOTA

Hotel Diana

Slovenska ul. 52

19. oktober 2009

11.00-13.00

JEZERSKO

Hotel Planinka

Zgornje Jezersko 67

20.oktober 2009

11.00-13.00

MARIBOR –

(56. GTZ Slovenije)

Hotel Habakuk (Kristalna dvorana)

Pohorska ul. 59

22.oktober 2009

11.00

PROJEKT ITTI

Šent Slovensko zdru?enje za duševno zdravje za?enja s 15. oktobrom 2009 nov dvoletni mednarodni projekt z naslovom Izboljšanje dostopnosti z izobra?evanji v turizmu (Improving accessibility through training in tourism), ki je sofinanciran s strani programa Leonardo da Vinci, Prenos inovacij. Ve?  o projektu si lahko preberete v rubriki Projekti.

UDELE?BA NA 2. KONFERENCI ZDRU?ENJA ENAT

Enat- evropsko zdru?enje za dostopni turizem je na Dunaju pripravilo drugo konferenco. Na konferenci smo aktivno sodelovale predstavnice ŠENTa ga. Dolores Kores, ga. Jasmina Jakomin in ga. Andreja Štepec. Slednja je na konferenci predstavila rezultate tretje delavnice v okviru konference (slika 3).

Nagovor predsednice Enat Lilian MüllerPredstavitev vseevropskega projekta CalypsoAndreja ?tepec iz ?ENTA predstavlja rezultate 3. delavniceDunajski val?ek

NAGRADA FUNDACIJA ERSTE ZA PROJEKT E.T.

Od 24. do 26. junija 2009 je v Bukarešti potekala konferenca z naslovom Prihodnost socialnih sprememb, ki jo je organizirala Fundacija ERSTE. Poleg konference je potekala še podelitev nagrad za projekte nevladnih organizacij na podro?ju socialne integracije. ŠENT se je na razpis prijavil s projektom Razvoj turizma za invalide. Na razpis se je prijavilo ve? kot  1300  projektov, podeljenih je bilo 23 nagrad. Projekt Razvoj turizma za invalide je prejel posebno nagrado ?irije, kot inovativen in perspektiven projekt.

Nagrada je veliko priznanje za ŠENT, saj dokazuje da je projekt, ki poteka šele 3 leto  na pravi poti, hkrati pa je velika stimulacija za uresni?itev za?rtanih ciljev.

Dolores Kores, vodja projekta in Edo Belak, predsednik ?ENT

TURIZEM ZA VSE

 V ?etrtek, 12. marca 2009 je bila v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije delavnica na temo "Turizem za vse", ki smo jo organizirali v sklopu projekta E.T. v sodelovanju s partnerji in projektom CETA http://ceta.enat.be/.  V prvem delu delavnice so bile predstavljene prilo?nosti in primeri dobrih praks turizma, ki je dostopen za vse. V drugem delu smo skupaj s partnerji predstavili dosedanje rezultate projekta ET in sorodnih aktivnosti na tem podro?ju v Sloveniji.

Ve? si lahko ogledate v naslednjih predstavitvah: 

1.Dr.Graham Miller, University of Surrey, School of Management, VB: Poslovne prilo?nosti v turizmu za vse
2.Ivor Ambrose, European Network for Accessible Tourism (ENAT): Mre?a CETA: Izboljšanje dostopnosti turisti?nih storitev
3.Annagrazia Laura, CO.IN, Italija: Turisti?ne informacije in podporne dejavnosti

4.Lilian Mueller,Tourism for All, Švedska: Storitve in usposabljanje
5.Nils-Arvid Anderson, ob?ina Vellinge, Švedska: Trajnostni turizem za vse
6.Janez Sirše, NTZ & Dolores Kores, ŠENT, Slovenija: Kriteriji za turisti
?no ponudbo Invalidom prijazno
7.Janez Trdina, Zveza paraplegikov, Slovenija: Dom paraplegikov Pacug - primer dobre prakse
8.Dana Bati?, Direktorat za invalide, MDDSZ, Slovenija: Konvencija o pravicah invalidov

 

 

 

Dobrodo?li na spletnem portalu

 

Verjamemo v ?lovekove pravice, verjamemo v enakopravnost in vemo, da je na?ela potrebno udejanjiti. Stopiti moramo korak naprej in skupaj odstraniti ovire, ki invalidom in osebam s posebnimi potrebami onemogo?ajo enakopravno izbiro po?itnic in na?in pre?ivljanja prostega ?asa. Vstopite na našo spletno stran in se prepri?ajte o dostopnosti in kakovosti slovenske turisti?ne ponudbe.

Pridru?ite se nam.  Samo skupaj z vami lahko uresni?ujemo cilje, ki zagotavljajo ve?jo dostopnost turisti?ne ponudbe za invalide in osebe s posebnimi potrebami.

jordanhommepascher  

Predstavitev na sejmu TURIZEM IN PROSTI ?AS

 

Od 22. do 25. januarja 2009 bo  na Gospodarskem razstaviš?u v Ljubljani potekal sejem TURIZEM IN PROSTI ?AS. Na sejmu bomo sodelovali s predstavitvijo projekta Razvoj turisti?ne ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami, ki ga izvajamo skupaj z Nacionalnim turisti?nim zdru?enjem, Zvezo paraplegikov Slovenije in Zvezo Son?ek. Projekt je podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finan?nega mehanizma EGP in Norveškega finan?nega mehanizma. Najdete nas v Stekleni dvorani gospodarskega razstaviš?a. Invalidi s spremljevalci imajo prost vstop.


Spletna stran je bila pripravljena v okviru programa Interreg III A Slovenija - Avstrija 2000 - 2006

Interreg III A

Posodobitev in a?uriranje spletne strani je podprto s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finan?nega mehanizma EGP in Norveškega finan?nega mehanizma

Interreg III A
www.ashery89.fr